VRxAssist Campaigns

Central Sync Warm Hand-off

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. I’m calling to let you know that one of my colleagues will be calling you soon to help get all your medications ready for pick-up on the same day. This will not only make pick-ups more convenient for you, but help you stay more adherent. You can contact us at [phone number] if you have any questions; if not we will reach out soon. Thanks, and have a great day! 

Turning 65 Hand-off

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Your milestone birthday is quickly approaching, and you are now eligible for Medicare. One of our colleagues will be reaching out to you soon to help review prescription drug plans based on your medications so that you can make an educated decision about picking a plan. If you have any questions, please reach out to us at [pharmacy phone number]. Thanks, and see you soon! 

Vaccination Recruitment

Hi, this is [first name], your pharmacist here [pharmacy name]. Our records show that you may be due for a vaccination. Just like healthy eating, exercising, and taking your medicine, vaccines are an important part of staying healthy. Here at the pharmacy, we can provide you with the right vaccines based on CDC recommendations. To learn more or schedule an appointment, press 1 now, call us at [phone number], or just stop by the pharmacy. Have a great day and we’ll see you soon! 

Lost Soul

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. My team has missed seeing you stop by our pharmacy. We’re always here for your health needs. Please stop by or call us at [phone number] if there is anything we can do to assist you or simply say hello. Thanks and we look forward to hearing from you! 

Care Campaign

Hi, this is [first name], your pharmacist at [pharmacy name]. You qualify for an important benefit that will help you manage your healthbetter. It includes a text messaging program that provides information as well as tips and tricks for healthy lifestyle changes. We’d like to talk to you about it and give you more information. To learn more, press 1 now, call us at [phone number], or just stop by the pharmacy.  Thank you and see you soon!”

Guion de transferencia de llamada
“Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Llamo para informarle que uno de mis colegas le llamará pronto para ayudarle a alistar todos sus medicamentos para que los recojan el mismo día. Esto no solo hará que las recolecciones sean más convenientes para usted, sino que también le ayudará a adherirse mejor al programa. Puede llamarnos al [número de teléfono] si tiene alguna pregunta, si no, nos comunicaremos con usted pronto. ¡Gracias y que tenga un buen día!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Cumplir 65 años
“Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Un importante cumpleaños se acerca rápidamente, y ahora usted es elegible para Medicare. Uno de nuestros colegas se comunicará con usted pronto para ayudarle a revisar los planes de medicinas recetadas según sus medicamentos para que pueda tomar una decisión informada sobre cómo elegir un plan. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al [número de teléfono de la farmacia]. ¡Gracias y nos vemos pronto!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Reclutamiento de vacunas
“Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Nuestros registros muestran que es posible que sea hora de recibir una vacuna. Las vacunas son importantes para mantenerse saludable. Aquí, en la farmacia, podemos proporcionarle las vacunas adecuadas según las recomendaciones nacionales. Uno de nuestros colegas se comunicará con usted para programar una vacunación. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a mi equipo al [número de teléfono de la farmacia], si no, nos comunicaremos con usted pronto. ¡Que tenga un buen día!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Alma perdida
Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Mi equipo ha extrañado verle por nuestra farmacia. Siempre estamos aquí para ayudarle con sus necesidades de salud. Visítenos o llámenos al [número de teléfono] si hay algo que podamos hacer para ayudarle o simplemente para saludar. ¡Gracias y esperamos saber de usted!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

 

Warm Hand-Off

Բարի օր, ես Ձեր դեղագետն եմ (անունը) այստեղ (դեղատան անունը):
Շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիք մեր թիմին հոգ տանել Ձեր դեղորայքային կարիքների մասին: Ես ցանկանում եմ Ձեզ տեղյակ պահել, թր իմ գործընկերներից մեկը շուտով կապ կհաստատի Ձեզ հետ: Նրանք կզանգահարեն Ձեզ քննարկելու համար Ձեր դեղորայքը: Հարցեր ունենալու դեպքում, կարող եք զանգահարել մեզ (հեռախոսահամարը) կամ այցելել:
Շնորհակալություն և հաճելի օր եմ մաղթում:
Զանգ I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Will-Call Bin
Բարի օր, ես Ձեր դեղագետն եմ (անունը) այստեղ (դեղատան անունը): Ես զանգահարում եմ Ձեզ տեղեկացնելու համար, որ Ձեր դեղատոմսը պատրաստ է վերցնելու համար: Ես և իմ թիմը սպասում ենք տեսնել Ձեզ շուտով: Հարցեր ունենալու դեպքում, կարող եք զանգահարել մեզ (հեռախոսահամարը):
Շնորհակալություն և հաճելի օր եմ մաղթում: I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Vaccination Recruitment 
Բարի օր, ես Ձեր դեղագետն եմ (անունը) այստեղ (դեղատան անունը): Մեր գրանցումները ցույց են տալիս, որ Դուք պատվաստումների կարիք ունեք; Ինչպես առոռղջ սնվելը, մարզվելը և դեղեր ընդունելը, պատվաստանյութերը նույնպես առողջ ապրելակերպի կարևոր մասն են կազմում: Այստեղ՝ դեղատանը, մենք կարող ենք Ձեզ տրամադրել ճիշտ պատվաստանյութեր՝ հիմնված ազգային խորհուրդների վրա: Մեր գործընկերնորից մեկը կապ կհաստատի Ձեզ հետ՝ գրանցելու պատվաստման համար: Հարցեր ունենալու դեպքում, կարող եք զանգահարել իմ թիմին (դեղատան հեռախոսահամարը):
Ձեզ հաճելի օր և մինչ հանդիպում: I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Turning 65 
Բարի օր, ես Ձեր դեղագետն եմ (անունը) այստեղ (դեղատան անունը): Ձեր նշանակալից տարեդարձը արագորեն մոտենում է և Դուք այժմ ենթակա եք բժշկական խնամքի: Մեր գործընկերնորից մեկը շուտով կապ կհաստատի Ձեզ հետ՝ տրամադրելու համար նախապատվելի բժշկական խնամքի և դեղերի պլանի նշանակման դիտարկումը՝ հիմնված Ձեր դեղօրայքային հատուկ պահանջների վրա՝ որպեսզի Դուք կարողանաք կիրթ որոշում կայացնել պլանը կազմելիս: Եթե որևէ հարցեր ունեք, կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ (դեղատան հեռախոսահամարը): Շնորհակալություն և մինչ հանդիպում: I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Open Enrollment
Բժշկական խնամքի համար բաց գրանցման շրջանը նախատեսվում է հոկտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 7-ը: Այս ժամանակահատվածում, Ձեզ համար շատ կարևոր է գնահատել Ձեր մակերեսային ընտրությունները և վերանայել նոր տարբերակներ: Այստեղ՝ դեղատանը, մենք կարող ենք տրամադրել Ձեզհամար նախապատվելի բժշկական խնամքի և դեղերի պլանի նշանակման դիտարկումը՝ հիմնված Ձեր դեղօրայքային հատուկ պահանջների վրա՝ որպեսզի Դուք կարողանաք կիրթ որոշում կայացնել: Խնդրումեմ զանգահարել մեզ՝ ժամ նշանակելու համար:
Շնորհակալություն, հուսով եմ շուտով կհանդիպենք: I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

 

 

Step 1: Dial in

  • Dial 1-855-268-4590
    • Puerto Rico only: dial 954-889-3055
  • Enter your account number* followed by #
  • Enter password 4451 followed by #

*Need your account number? From your Patient Engagement Center, click on the phone in the Control Panel.

Step 2: Record

  • Press 1 for Message Management
  • Press 2
  • Record your message and then press #
  • Press 1 to play back or press 2 to re-record
  • When satisfied, press 3 to save the recording