Use this campaign if you want to send a single message to a group of Medicare-eligible patients during Open Enrollment.

See below for campaign parameters

Live Answer – English

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Medicare’s open enrollment period is October 15 – December 7. During this time, it is important for you to evaluate your coverage choices and to review new options. Here at the pharmacy, we can provide you with a review of Medicare Advantage and prescription drug plans based on your specific medications so that you can make an educated decision. To schedule a time, please press 1 now, call us at [phone number], or just stop by the pharmacy. Thanks, and we hope to see you soon. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Machine Answer – English

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Medicare’s open enrollment period is October 15 – December 7. During this time, it is important for you to evaluate your coverage choices and to review new options. Here at the pharmacy, we can provide you with a review of Medicare Advantage and prescription drug plans based on your specific medications so that you can make an educated decision. To schedule a time, please give us a call at [phone number] or just stop by the pharmacy. Thanks, and we hope to see you soon. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Vietnamese

Xin chào, đây là [tên], dược sĩ của bạn ở đây tại [tên nhà thuốc]. Thời gian đăng ký vào cửa Medicare là ngày 15 tháng 10 – ngày 7 tháng 12. Trong thời gian này, điều quan trọng là bạn phải đánh giá mức độ các lựa chọn của mình và xem xét các lựa chọn mới. Tại nhà thuốc, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bản đánh giá về Medicare Advantage và các chương trình thuốc theo toa dựa trên các loại thuốc cụ thể để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Để sắp xếp thời gian, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại [số điện thoại] hoặc ghé qua hiệu thuốc. Cảm ơn, và chúng tôi hy vọng sớm gặp lại bạn. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Farsi

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. زمان شروع ثبت نام داروها از 15 اکتبر تا 7 دسامبر می باشد. در طول این مدت، بسیار مهم است که انتخاب های خود را مورد بررسی قرار داده و گزینه های جدید را با قبلی مقایسه کنید. در این داروخانه، ما می توانیم گزارشی از مزایا و برنامه های تجویزی داروهای مختلف را به شما ارائه دهیم تا بتوانید تصمیم درستی در مورد داروهای انتخابی خود بگیرید. جهت تعیین زمانبندی ملاقات، می توانید با داروخانه ما مراجعه کرده و یا با شماره [phone number] تماس حاصل فرمایید. از شما سپاسگزاریم، امیدواریم شما را به زودی ملاقات کنیم.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

10월 15일부터 12월 7일까지입니다. 이 기간 동안, 보험 적용 범위를 평가하고 새로운 옵션을 검토하는 것이 중요합니다. 우리 약국에서는 귀하의 특정 약물에 기초하여 메디케어 어드벤테이지 검토 및 처방약 플랜을 제공할 수 있습니다. 예약하시려면, [phone number](으)로 연락하시거나 약국에 들려주세요. 감사합니다. 곧 다시 뵙길 바랍니다. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name]. Период открытой регистрации Medicare – с 15 октября по 7 декабря. В этот период вы сможете обдумать свой выбор страховки и ознакомиться с новыми вариантами. Здесь, в аптеке, мы можем предоставить вам планы Medicare Advantage и список отпускаемых по рецепту лекарств для ознакомления, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Чтобы назначить время, пожалуйста, позвоните нам по номеру [номеру телефона] или просто зайдите в аптеку. Спасибо, и мы надеемся увидеть вас в ближайшее время. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Chinese

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。每年10月15日至12月7日,是医保开放注册期。在此期间,对自己选择的医保做出评估,并对新的医保计划进行了解,这对于您而言,是非常重要的。本药店可以依据您的具体用药情况,为您提供针对联邦医保优惠与处方药计划的评析,以便您做出明智的决定。请拨打[电话号码]致电本药店或到店,即可安排时间接受以上服务。谢谢您,本店期待很快见到您! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Default Parameters

Patients: All patients 65- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100