Importance of Medication Adherence 

See below for standard parameters

 

English

Hi, this is [First Name], your pharmacist here at [Pharmacy Name]. I’m calling my valued patients today to talk about the importance of taking your medications regularly. Missing even one dose is bad for your health. In fact, not taking medication as directed can lead to more trips to the doctor, more hospital stays, and more bills. We can talk with you about any concerns you have with your medications and discuss ways to stay on track. Just give us a call at [Phone Number] or stop by the pharmacy. Thanks and see you soon! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Vietnamese

Xin chào, đây là [Tên], dược sĩ của bạn ở đây tại [Tên nhà thuốc]. Tôi gọi các bệnh nhân quý giá của mình đến ngày hôm nay để nói về tầm quan trọng của việc dùng thuốc thường xuyên. Việc uống thiếu dù chỉ một liều cũng có hại cho sức khỏe của bạn. Trên thực tế, không dùng thuốc theo chỉ dẫn có thể khiến bạn phải đi đến gặp bác sĩ nhièu hơn, thời gian nằm viện nhiều hơn và nhiều hóa đơn hơn. Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về bất kỳ mối quan tâm nào về việc sử dụng thuốc của bạn và thảo luận về các cách để theo dõi. Chỉ cần gọi cho chúng tôi tại [Số điện thoại] hoặc ghé qua hiệu thuốc. Cảm ơn và hẹn gặp lại! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Farsi

Hi, this is [First Name], your pharmacist here at [Pharmacy Name]. I’m calling my valued patients today to talk about the importance of taking your medications regularly. Missing even one dose is bad for your health. In fact, not taking medication as directed can lead to more trips to the doctor, more hospital stays, and more bills. We can talk with you about any concerns you have with your medications and discuss ways to stay on track. Just give us a call at [Phone Number] or stop by the pharmacy. Thanks and see you soon! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 저는 약을 정기적으로 복용하는 것의 중요성에 대해 이야기하기 위해, 오늘 소중한 환자분들께 연락하고 있습니다. 1회 복용을 놓치면, 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 실제로, 지시대로 약을 복용하지 않으면, 의사에게 더 많이 방문하게 될 수 있으며, 병원에 더 오래 머무르고, 더 많은 비용을 청구할 수 있습니다. 우리는 귀하가 약물에 대해 우려하는 사항에 관하여 대화할 수 있으며, 순조롭게 진행하는 방법에 대해 상의할 수 있습니다. [Phone Number]로 연락하시거나 약국에 들려주세요. 감사합니다, 곧 뵙겠습니다! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name]. Сегодня мы обзваниваем наших пациентов, чтобы сообщить о важности соблюдения графика приёма лекарств. Пропуск даже одной дозы вреден для вашего здоровья. Фактически, отказ от приема лекарств в соответствии с указаниями может привести к более частым визитам к врачу, нахождению в больнице и увеличенным счетам за лечение. Мы готовы обсудить с вами любые проблемы, связанные с приемом лекарств, и рассказать о способах их хранения. Просто позвоните нам по номеру [phone number]. или зайдите в аптеку. Спасибо и до скорой встречи! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Chinese

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。致电给您 – 本店的尊贵患者,是为了跟您谈一谈按时服药的重要性。甚至漏服一剂药,这也会对您的健康造成危害。事实上,不按要求服药,这会导致您就医次数增多、住院时间加长,而且医药费用增加。本药店可以就您对所服药物的任何疑虑,与您进行交流,并就保持按时服药的方法,与您进行探讨。您只需拨打[电话号码]致电本药店或到店即可。谢谢您,再见! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Default Parameters

Patients: All patients 18- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100