English

Live Answer

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Your milestone birthday is quickly approaching and you are now eligible for Medicare. Here at the pharmacy, we can provide you with a review of Medicare Advantage and prescription drug plans based on your specific medications so that you can make an educated decision. To schedule a time, please press 1 now, call us at [phone number], or just stop by the pharmacy. Thanks, and we hope to see you soon.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Machine Answer

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Your milestone birthday is quickly approaching and you are now eligible for Medicare. Here at the pharmacy, we can provide you with a review of Medicare Advantage and prescription drug plans based on your specific medications so that you can make an educated decision. To schedule a time, please give us a call at [phone number] or just stop by the pharmacy. Thanks, and we hope to see you soon.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Español

Live Answer

Hola, soy [first name], farmacéutico de [pharmacy name]. Su cumpleaños se está acercando rápidamente y ahora está elegido por Medicare. Aquí en [Pharmacy Name], podemos ofrecerle una revisión de los planes de Medicare Advantage y recetas médicas basadas en sus medicamentos específicos para que pueda tomar una decisión adecuada. Para hacer una cita, por favor presione el 1 ahora, o llámenos al [phone number], o simplemente venga a la farmacia. Esperamos verle pronto! Gracias. Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Machine Answer

Hola, soy [first name], farmacéutico de [pharmacy name]. Su cumpleaños se está acercando rápidamente y ahora está elegido por Medicare. Aquí en [Phone Number], podemos ofrecerle una revisión de los planes de Medicare Advantage y recetas médicas basadas en sus medicamentos específicos para que pueda tomar una decisión adecuada. Para hacer una cita, por favor llámenos al[phone number] o simplemente venga a la farmacia. Esperamos verle pronto! Gracias. Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Vietnamese

Xin chào, đây là [tên riêng], dược sĩ của bạn tại [tên nhà thuốc]. Một cột mốc sinh nhật mới của bạn đang sớm đến gần và bạn hiện đủ điều kiện nhận Medicare. Tại nhà thuốc, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bản đánh giá về Medicare Advantage và các chương trình thuốc theo toa dựa trên các loại thuốc cụ thể của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho sức khoẻ của mình. Để sắp xếp thời gian, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại [số điện thoại] hoặc ghé qua hiệu thuốc. Cảm ơn, và chúng tôi hy vọng sớm gặp lại bạn.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Farsi

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. تولد   16 سالگی شما به زودی در راه است و دیگر به سنی خواهید رسید که می توانید اقدامات مراقبت از داروها را خود به تنهایی انجام دهید. ما در این داروخانه، می توانیم در مورد مزایای مراقبت های دارویی و تجویز داروهای مختلف به شما مشاوره دهیم تا بتوانید تصمیم درستی در انتخاب داروهای خود بگیرید. جهت تعیین زمانبندی ملاقات، می توانید با داروخانه ما مراجعه کرده و یا با شماره [phone number] تماس حاصل فرمایید. از شما سپاسگزاریم، امیدواریم شما را به زودی ملاقات کنیم.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 귀하의 중요한 생일이 곧 다가오고 있으며, 현재 메디케어 자격을 갖추고 계십니다. 우리 약국에서는 귀하의 특정 약품을 기반으로 한 메디케어 어드벤테이지 검토와 처방약 플랜을 제공하므로, 귀하는 교육을 받고 결정을 내릴 수 있습니다. 예약하길 원하신다면, [phone number](으)로 연락하시거나 약국에 방문하세요. 감사합니다. 곧 다시 뵙길 바랍니다.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name]. Ваша знаменательная дата стремительно приближается, и теперь вы имеете право на Medicare (Медикэр). Здесь, в аптеке, мы можем предоставить вам планы Medicare Advantage и список отпускаемых по рецепту лекарств для ознакомления, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Чтобы назначить время, пожалуйста, позвоните нам по номеру [номеру телефона] или просто зайдите в аптеку. Спасибо, и надеемся увидеть вас в ближайшее время.  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。您65岁的重要生日即将来临。从此以后,您就有资格享受联邦医保了。本药店可以依据您的具体用药情况,为您提供针对联邦医保优惠与处方药计划的评析,以便您做出明智的决定。请拨打[电话号码]致电本药店或到店,即可安排时间接受以上服务。谢谢您,本店期待很快见到您!  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Recording Instructions