English

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Did you know that diabetes affects over 30 million Americans? Many of our family, friends, and neighbors will develop this lifetime disease. If you have any questions or want to know more about Diabetes Risk Tests, please give us a call at [phone number] or stop by the pharmacy. Thanks, and we look forward to seeing you! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Spanish

Hola, le habla [primer nombre], su farmacéutico aquí en [nombre de la farmacia]. ¿Sabía usted que la diabetes afecta a más de 30 millones de estadounidenses? Muchos de nuestros familiares, amigos y vecinos desarrollarán esta enfermedad de por vida. Si tiene alguna pregunta o desea saber más sobre las pruebas de riesgo de diabetes, por favor llámenos al [número de teléfono] o vaya a la farmacia. Gracias, y esperamos verle! Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Vietnamese

Xin chào, đây là [tên], dược sĩ của bạn ở đây tại [tên nhà thuốc]. Bạn có biết rằng bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người Mỹ? Nhiều người trong gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta sẽ mắc bệnh này suốt đời. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm về các thử nghiệm rủi ro bệnh tiểu đường, xin vui lòng gọi cho chúng tôi tại [số điện thoại] hoặc ghé qua nhà thuốc. Cảm ơn, và chúng tôi mong được gặp bạn! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Farsi

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. آیا می دانستید بیش از 30 میلیون نفر در آمریکا از بیماری دیابت رنج می برند؟ بسیاری از خانواده های ما، دوستان و همسایگانمان در طول زندگی خود دچار این بیماری می شوند. در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد بیماری دیابت و یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش Diabetes Risk Tests، می توانید با شماره [phone number] تماس حاصل فرمایید. از شما سپاسگزاریم، امیدواریم شما را به زودی ملاقات کنیم. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Chinese

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。您知道吗,超过3000万美国人患有糖尿病?我们中许多人的家人、朋友和邻居,都会在一生中患上糖尿病。若有任何疑问,或想了解与糖尿病风险检测有关的更多资讯,请拨打[电话号码]致电本药店或到店。谢谢您,本药店期待与您相见! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name]. Знаете ли вы, что более 30 миллионов американцев страдают сахарным диабетом? У многих членов нашей семьи, друзей, соседей может развиться эта пожизненная болезнь. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о тестах на риск развития сахарного диабета, позвоните нам по номеру [номеру телефона] или зайдите в аптеку. Спасибо, и мы с нетерпением ждем встречи с вами! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 당뇨병이 3천만 명 이상의 미국인에게 영향을 준다는 걸 알고 계신가요? 우리의 가족, 친구, 이웃이 평생 질병을 키우고 있습니다. 질문이 있거나 당뇨병 위험 검사에 대해 알길 원하신다면, [phone number](으)로 연락하시거나 약국에 들려주세요. 감사합니다, 곧 다시 뵙길 바랍니다. I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Recording instructions

Default Parameters

Patients: All patients 18- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100